Skip to main content

Mustangklubbens vedtægter

Vedtaget på klubbens generalforsamling den 30. maj 2021

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn er Mustang Club of Denmark. Klubbens binavne er Mustangklubben og MCD.
Stk. 2. Klubben er stiftet den 26. juni 1994.
Stk. 3. Klubbens logo er mønsterbeskyttet.
Stk. 4. Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende kasserers adresse.

§ 2. Formål

Stk. 1. Det er klubbens formål, at arbejde for bevarelsen, anvendelsen og udbredelsen af kendskabet til Ford Mustang og dens historie.

§ 3. Medlemsskab

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver fysisk enkeltperson, som er ejer af eller har interesse for Ford Mustang. Endvidere kan som medlem optages af Ford Motor Company A/S autoriserede Ford-forhandlere.
Stk. 2. Optagelse i klubben sker ved henvendelse til den af bestyrelsen til enhver tid udpegede medlemsregistrator.
Stk. 3. Bestyrelsen kan afslå at optage en person som medlem. Den som får afslag på optagelse i klubben kan kræve, at afslaget tages op til drøftelse på klubbens førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Som æresmedlem i klubben er den til enhver tid værende adm. direktør i Ford Motor Company A/S. Bestyrelsen kan udpege andre æresmedlemmer. Bestyrelsen kan tilbagekalde et æresmedlemskab.
Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer af klubben, som udviser en adfærd, som kan bringe klubben i miskredit eller i øvrigt udviser en adfærd i strid med klubbens interesser og vedtægter. Et ekskluderet medlem kan indbringe eksklusionen for den førstkommende generalforsamling. En sådan indbringelse har ikke opsættende virkning med hensyn til eksklusionen.
Stk. 6. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til medlemsregistrator.
Stk. 7. Ved ophør af medlemskab, uanset årsagen hertil, refunderes der ikke nogen del af kontingentet og man er ikke berettiget til nogen andel i foreningens formue og midler.

§ 4. Kontingent

Stk. 1. Kontingentet fastlægges hvert år på klubbens ordinære generalforsamling med virkning for det kommende kontingentår.
Stk. 2. Kontingentet dækker perioden 17. april – 16. april (kontingentår). Kontingentet skal betales årligt forud og forfalder til betaling den 31. marts. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinier for kontingentindbetaling og –opkrævning, herunder for hvilken periode der eventuelt kan betales delvist kontingent.
Stk. 3. Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, ophører medlemskabet automatisk med udgangen af indeværende kontingentår.

§ 4. Bestyrelse

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 – 8 medlemmer, som vælges på en generalforsamling. Der kan endvidere vælges op til to suppleanter på generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen er på valg i ulige år og den anden halvdel på valg i lige år.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en kasserer, en næstformand og en formand. Bestyrelsen fastsætter selv sin eventuelle forretningsorden.
Stk. 4. Bestyrelsen udpeger blandt klubbens medlemmer personer til følgende hverv:

 • Redaktør af ”Pony Power”
 • Medlemsregistrator
 • Webmaster
 • Medlemmer af et eller flere aktivitetsudvalg
 • Eventuelle andre klubhverv

Disse skal ikke nødvendigvis være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger retningslinierne for udførelsen af disse hverv og stiller de efter bestyrelsens vurdering nødvendige midler til rådighed herfor.
Stk. 5. Bestyrelsesmøder afholdes, når et medlem af bestyrelsen finder behov herfor. Dagsorden skal angives ved indkaldelsen.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Et medlem kan ikke deltage i afstemninger om forhold, som vedrører det pågældende medlem selv.
Stk. 7. Formanden eller det bestyrelsesmedlem han udpeger dertil, fører en protokol over de beslutninger, som vedtages af bestyrelsen.

§ 6. Regnskab

Stk. 1. Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årsrapport med beretning og budget for næste regnskabsår, som forelægges til godkendelse på klubbens ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Klubbens årsrapport skal revideres eller reviewes af en af en generalforsamlingen valgt revisor. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 4. Klubbens formue anbringes efter bestyrelsens bestemmelse i et eller flere anerkendte pengeinstitutter.

§ 7. Underskrift, bemyndigelse og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Stk. 3. Klubben hæfter alene for klubbens forpligtelser med klubbens formue. Medlemmer hæfter ikke.

§ 8. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Stk. 2. Klubbens ordinære generalforsamling afholdes senest med udgangen af maj måned.
Stk. 3. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til den af medlemmer oplyste adresse. Indkaldelse kan ske ved e-mail eller andet elektronisk medie. Indkaldelsen offentliggøres tillige, hvis det er muligt, i ”Pony Power”, på klubbens hjemmeside og på klubbens FaceBook side.
Stk. 4. Bestyrelsen er, såfremt der er tvingende årsager hertil, bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk. I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen.
Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. januar i det år generalforsamlingen afholdes.
Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt begærer det eller bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Dagsordenen skal dog mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af klubbens årsrapport
 • Decharge til bestyrelsen
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt

Afstemning og beslutning kan kun træffes om emner, som er angivet i dagsordenen.
Stk. 8. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog således at hvert tilstedeværende medlem højst kan bære to stemmer ved fuldmagt.
Stk. 9. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre vedtægterne angiver andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved valg til bestyrelsen afgives en stemme for hvert bestyrelsesmedlem, som er på valg. Ved stemmelighed foretages der et omvalg mellem de kandidater, der har opnået samme stemmeantal. Er der fortsat stemmelighed, trækkes der lod ved dirigenten.

§ 9. Tvister

Stk. 1. Intet klubanliggende kan gøres til genstand for behandling ved domstolene. Generalforsamlingens er klubbens eneste og højeste myndighed.

§ 10. Ændring af vedtægter og opløsning af klubben

Stk. 1. Ændring af vedtægterne skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.
Stk. 2. Til opløsning af klubben kræves 3/4 flertal blandt samtlige klubbens medlemmer. Kan der ikke opnås 3/4 flertal, kan bestyrelsen senest 30 dage efter afstemning om opløsning indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 3/4 flertal af de tilstedeværende medlemmer.
Stk. 3. Ved opløsning af klubben, fordeles klubbens formue ligeligt blandt klubbens medlemmer.